PRIVACYVERKLARING - KLACHTEN EN VRAGEN

Voor het verwerken van gegevens gerelateerd aan geneesmiddelenbewakingen en medische informatie diensten 

(“Privacyverklaring”) 

 

1. ACHTERGROND 

 

Gedeon Richter Plc. (H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary, Cg. 01-10-040944) (“wij” of “ons”) verbindt er zich, als verantwoordelijke voor gegevensverwerking, strikt toe uw privacy te eerbiedigen en uw persoonsgegevens te beschermen. 

Deze Privacyverklaring legt uit hoe we persoonsgegevens verwerken en beschermen wanneer u, 

 • ongewenste reacties/bijwerkingen op onze producten hebt gemeld,  

 • informatie vraagt over één of meer van onze producten, of  

 • andere klachten of vragen met betrekking tot geneesmiddelenbewaking, ongewenste reacties / bijwerkingen of medische klachten meldt.  

Wij zullen gebruik maken van informatie die u (of een andere persoon) ons verstrekt over uzelf of met betrekking tot uzelf, doordat ons via eender welk kanaal (bijv. via directe e-mail of via telefoon of contact via één van onze partners of via onze websites) een vraag of ongewenste reactie/bijwerking wordt gemeld. 

Dit omvat het gebruik van informatie met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (persoonsgegevens), die valt onder EU-verordening 2016/679 (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG). Krachtens de AVG hebt u (als betrokkene) het recht om eventuele vragen of klachten ten opzichte van ons (als verantwoordelijke voor gegevensverwerking) in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats: 

België 

Gegevensbeschermingautoriteit 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

 +32 (0)2 274 48 00 

 +32 (0)2 274 48 35 

 contact@apd-gba.be  

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/   
 

Luxemburg 

NATIONAL COMMISSION FOR DATA PROTECTION 

1, avenue du Rock’n’Roll 

L-4361 Esch-sur-Alzette 

Tel. : (+352) 26 10 60 - 1 

Fax: (+352) 26 10 60 – 29 

https://cnpd.public.lu/en.html  


Nederland 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ DEN HAAG 

Tel: 088-1805 250 

Fax: 070-8888 501 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl  

We raden u echter aan eerst contact met ons op te nemen als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar privacy.benelux@gedeonrichter.eu. 

 

 

2. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR GEGEVENSVERWERKING   

 

Naam: Chemical Works of Gedeon Richter Plc.

Adres: Zetel: H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., Hungary 

Postadres: 1475 Budapest, P. O. Box 27, Hungary 

Bedrijfsnummer : Cg. 01-10-040944 

BTW nummer : 10484878-2-44 

Website : www.richter.hu  

E-mailadres : dataprotection@richter.hu  

 

3. CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKER EN SUB-VERWERKER   

 

Naam: Gedeon Richter Benelux bv

Adres: Noordkustlaan 16A, Bus 5, 1702 Groot-Bijgaarden, België 

Ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer: 0844.129.731  

Btw-nummer: BE0844.129.731 

Website: www.gedeonrichterbenelux.com  

Managing Director: Isabelle De Walsche 

Naam en contactgegevens van de aangestelde voor gegevensbescherming: Deborah Van den Winckel, privacy.benelux@gedeonrichter.eu 

 

Naam: UAB "Biomapas" 

Adres: K. Donelaicie str, 60, Kaunas, Lithuania

Bedrijsfnummer: 135750888

Website: www.biomapas.com  

Managing Director: Jan Filakovsky, MD, PhD, MBA, CEO

Contactgegevens van de aangestelde voor gegevensbescherming: data.protection@biomapas.com  

 

Gegevensverwerkende activiteiten van de verwerker: verzamelt, gebruikt, publiceert en verwerkt persoonsgegevens (inclusief maar niet beperkt tot gevoelige persoonsgegevens) die werden gestuurd naar drugsafety.be@gedeonrichter.eu, drugsafety.nl@gedeonrichter.eu, drugsafety.lu@gedeonrichter.eu.  

 

4. DEFINITIES 

 

“AVG” betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

“Bijwerking” betekent bij een patiënt of een deelnemer aan een klinische studie die een geneesmiddel toegediend heeft gekregen, iedere ongewenste medische gebeurtenis die niet noodzakelijk in oorzakelijk verband staat met deze behandeling. 

 “EudraVigilance” betekent een gecentraliseerde Europese database van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die toegelaten zijn of in klinische studies binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden onderzocht.  

 “Geneesmiddelenbewaking” betekent het waken over de bijwerkingen van farmaceutische producten. “Waken over” betekent zorgen voor een veilig gebruik van geneesmiddelen, beoordeling van de werkzaamheid en monitoren van nieuwe en bekende bijwerkingen. De term geneesmiddelenbewaking omvat iedere activiteit die wordt uitgevoerd om een veilig gebruik van geneesmiddelen te waarborgen. Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), gepubliceerd in 2002, wordt geneesmiddelenbewaking gedefinieerd als “de wetenschap en de activiteiten met betrekking tot de opsporing, beoordeling, kennis en preventie van bijwerkingen of andere mogelijke geneesmiddelgerelateerde problemen.”  

“Medische Informatiedienst” betekent een organisatorische eenheid binnen Richter die informatie verschaft aan klanten, professionele zorgverleners en/of het publiek over de producten die Richter op de markt brengt.  

“Ongewenste reactie” betekent een respons op een geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld is. Er wordt een causaal verband tussen een geneesmiddel en een gebeurtenis vermoed. 

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie in verband met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar identificatoren als een naam, identiteitsnummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.  

“Verwerkingsverantwoordelijke” betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstelling, agentschap of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, de doelen en middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens; waar de doelen en middelen van een dergelijke verwerking zijn bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan in de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor diens benoeming worden voorzien door de wetgeving van de Unie of de lidstaat. 

 

5. HOE MOET DE BETROKKENE WORDEN GEÏNFORMEERD OVER DEZE PRIVACYVERKLARING?

 

Omdat we de mogelijke informatiebronnen hieronder in punt 6.2. beschrijven, is de primaire situatie niet dat we informatie direct ontvangen van de betrokkenen (personen die direct getroffen worden door de bijwerking of om productgerelateerde medische informatie vragen). 

Betrokkenen informeren over gegevensverwerking is een privacyprincipe. Wij zijn ook aan deze verplichting gebonden als persoonsgegevens niet direct van de betrokkene zelf worden ontvangen. In sommige gevallen bezitten wij echter niet genoeg informatie over de betrokkene (en hebben wij bijvoorbeeld geen contactgegevens). In dergelijke gevallen zijn wij niet in staat direct contact op te nemen met betrokkenen en hen direct te informeren, nadat we informatie over hen hebben ontvangen van de melder. 

Indien de bron van informatie (bijv. de melder) niet de betrokkene zelf is, stellen wij de melder voor dat hij de betrokkene zelf informeert (de direct betrokkene) over het bestaan en de beschikbaarheid van deze Privacyverklaring. Het is wenselijk de URL-link naar deze Privacyverklaring te delen of in elk geval te verwijzen naar de inhoud en/of de locatie waarin de Privacyverklaring kan worden gevonden. 

 

6. GENEESMIDDELENBEWAKING

 

6.1. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

 

Wij zullen persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden verwerken. 
 

Doeleinden van onze gegevensverwerking

Wettelijke basis van onze gegevensverwerking

Welke persoonsgegevens mogen wij behandelen?

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Richter behandelt persoonsgegevens om

 • te kunnen voldoen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de wettelijke bepalingen in verband met de gemelde bijwerkingen/ongewenste reacties;
 • te kunnen werken met het systeem voor geneesmiddelenveiligheidsbewaking;
 • te kunnen voldoen aan de meldplicht voor ongewenste reacties zoals voorgeschreven door wettelijke bepalingen.

 

Om toezicht te kunnen houden op het veiligheidsprofiel van onze producten kunnen we

 • een beoordeling uitvoeren van de gemelde bijwerking/ongewenste reactie;
 • meer informatie verzamelen over de bijwerking/ongewenste reactie en de omstandigheden waaronder deze is opgetreden;
 • contact opnemen met melders.
 • meldingen opvolgen.

 

Richter is krachtens de wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking verplicht om informatie over bijwerkingen/ongewenste reacties en persoonsgegevens uit deze meldingen vast te leggen, te verwerken en te bewaren.

Dergelijke wettelijke voorschriften zijn:

 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 520/2012 van de Commissie van 19 juli 2012 betreffende de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van geneesmiddelenbewaking als bepaald in Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad;
 • Richtsnoeren inzake goede geneesmiddelenbewakingspraktijken (GVP) – Module VI – Verzameling, beheer en rapportering van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen;
 • 15/2012. (VIII. 22.) Decreet van de minister van Menselijke Capaciteiten (Hongarije).

 

Persoonsgegevens van de

Patiënt
 • Contactgegevens (bijv. naam, emailadres, telefoonnummer, woonadres)
 • Leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie
 • Gewicht, lengte
 • Etnische afkomst
 • Informatie over familieleden van de patiënt
 • Vroegere en huidige medische behandelingen of geneesmiddelen
 • Medische status
 • Medische geschiedenis

 

Melder
 • Contactgegevens (bijv. naam, emailadres, telefoonnummer, woonadres)
 • Beroep
 • Relatie met de patiënt

Richter archiveert en bewaart de gegevens betreffende de geneesmiddelenbewaking zolang het product is toegelaten en gedurende nog eens 10 jaar nadat de vergunning voor het in de handel brengen is verlopen.

Gebaseerd op de GVP-module VI. C.2.2.

en

lid 2 van artikel 12 van Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 520/2012 van de Commissie van 19 juni 2012 betreffende de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van de geneesmiddelenbewaking als bepaald in Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad


 

 

6.2. WAT/WIE IS DE BRON VAN INFORMATIE OVER DE BIJWERKING/ONGEWENSTE REACTIE?


Richter kan van de volgende bronnen informatie ontvangen over bijwerkingen/ongewenste reacties: 

 • de patiënt; 

 • professionele zorgverleners (bijv. artsen, apothekers, verpleegkundigen, dierenartsen, tandartsen, opticiens, chiropodisten, verloskundigen, laboratoriumdirecteuren, biomedische krachten, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen); 

 • derden (bijv. een familielid van de patiënt, een advocaat, collega); 

 • publieke bronnen (bijv. professionele publicaties); 

 • andere bronnen. 

In de meeste gevallen zullen wij echter persoonsgegevens ontvangen van de bovenstaande bronnen, waarbij gegevens direct worden gedeeld, en aanvankelijk verplichten wij personen niet om een bijwerking/ongewenste reactie te melden; indien wij informatie ontvangen over een bijwerking/ongewenste reactie die verband zou kunnen houden met onze producten, zijn wij wettelijk verplicht informatie te verzamelen over de zaak en deze te behandelen volgens de vastgelegde procedure voor geneesmiddelenbewaking. Hieruit volgt dat wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verwerken nadat wij op de hoogte zijn gebracht van deze gegevens. 

Let erop dat professionele zorgverleners wettelijk verplicht zijn ongewenste reacties te melden waarover zij informatie hebben ontvangen. 

Let er ook op dat wij altijd verplicht zijn de contactgegevens (naam en overige contactgegevens) van de melder van de bijwerking/ongewenste reactie vast te leggen. 

 

6.3. VORMEN VAN DE TE ONTVANGEN INFORMATIE

 

Richter kan informatie over bijwerkingen/ongewenste reacties die direct is gericht aan Richter ontvangen in de volgende vormen, via de volgende kanalen: 

Elektronisch – schriftelijk/brief – schriftelijk/persoonlijk – mondeling 

 • per e-mail; 

 • persoonlijk bericht; 

 • via de telefoon; 

 • via de websites van Richter, social media; 

 • per brief. 

 

6.4. WAT DOEN WIJ MET DE INFORMATIE OVER DE BIJWERKING/ONGEWENSTE REACTIE?

 

De meldingsprocedure betreffende geneesmiddelenbewaking is strikt voorgeschreven door de Europese Unie en de nationale wettelijke bepalingen. Bij de behandeling van meldingen kunnen wij het volgende doen: 

 • Het ontvangen van informatie over de bijwerking/ongewenste reactie via e-mail, websites, telefoon, brief, het delen van persoonlijke informatie, doorzoeken van openbare bronnen. 

 • Het registeren en verwerken van de bijwerking/ongewenste reactie in onze eigen, nationale en internationale databases. 

 • Het beoordelen van de bijwerking/ongewenste reactie (bijv. een medische evaluatie van de melding van de bijwerking). 

 • Een follow-up van de bijwerking. (d.w.z. vragen stellen in verband met de bijwerking als de aanvankelijk verschafte of beschikbare informatie niet voldoende is voor een complexe evaluatie van de zaak.) 

 • De doorgifte en verstrekking van gegevens over een bijwerking/ongewenste reactie aan de ontvangers die hieronder worden opgesomd in punt 6.5. 

 

6.5. VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OF GEVEN WE ZE DOOR?

 

Volgens de wetgeving inzake geneesmiddelenbewaking mag Richter persoonsgegevens in verband met informatie over geneesmiddelenbewaking delen 

 • met entiteiten (dochterondernemingen en vertegenwoordigende kantoren) binnen de Richter Groep en het moederbedrijf van de Richter Groep – Gedeon Richter Plc.; 

 • met toezichthoudende instanties, nationale gezondheidsautoriteiten, inclusief het invoeren van de zaak in het EudraVigilance-systeem (hoewel doorgifte van persoonsgegevens aan het EudraVigilance-systeem zeer weinig voorkomt omdat anonieme gegevens voldoende zijn); 

 • met bedrijven die diensten aan Richter verlenen en die deel uitmaken van de systemen en processen voor geneesmiddelenbewaking van Richter; 

 • met commerciële partners (met wie we dezelfde farmaceutische producten op de markt brengen in verschillende landen op basis van commerciële overeenkomsten). 

 

7. MEDISCHE INFORMATIEDIENST

 

7.1. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT? 

 

Wij zullen de persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden verwerken, tenzij de vraag/het verzoek betrekking heeft op geneesmiddelenbewaking – in dat geval is Hoofdstuk 6 van toepassing. 
 

Doel van onze gegevensverwerking

Wettelijke basis van onze gegevensverwerking

Welke persoonsgegevens mogen wij behandelen?

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Om uw vraag te beantwoorden en uw verzoek op te volgen.

Uw eerder gegeven geïnformeerde toestemming.

Uw contactgegevens en de gegevens die u in uw verzoek hebt verstrekt.

(bijv. naam, e-mail, telefoonnummer, medische gegevens, andere gegevens die u met ons deelt in uw communicatie.)

Totdat uw vraag/verzoek is beantwoord, maar de gegevens zullen uiterlijk vijf jaar worden bewaard.

 

 

7.2. WAT/WIE IS DE BRON VAN DE VRAGEN/HET VERZOEK MET BETREKKING TOT DE MEDISCHE INFORMATIE? 

 

Richter kan van de volgende bronnen medische informatie of medische vragen ontvangen: 

 • de patiënt; 

 • professionele zorgverleners (bijv. artsen, apothekers, verpleegkundigen, dierenartsen, tandartsen, opticiens, chiropodisten, verloskundigen, laboratoriumdirecteuren, biomedische krachten, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen); 

 • derden (bijv. een familielid van de patiënt, een advocaat, collega). 

 

7.3. VORMEN WAARIN VERZOEKEN/VRAGEN OM MEDISCHE INFORMATIE WORDEN ONTVANGEN

 

Richter kan verzoeken/vragen over medische informatie ontvangen die direct gericht zijn aan Richter in de volgende vormen, via de volgende kanalen: 

Elektronisch – schriftelijk/brief – schriftelijk/persoonlijk – mondeling 

 • per e-mail; 

 • persoonlijk bericht; 

 • via de telefoon; 

 • via de websites van Richter, social media; 

 • per brief. 

 

7.4. WAT DOEN WIJ MET DE MEDISCHE INFORMATIE OF DE MEDISCHE NAVRAAG?

 

Bij de verwerking van ontvangen gegevens kunnen wij het volgende doen: 

 • Het ontvangen van informatie via e-mail, websites (inclusief social media), telefoon, brief, het delen van persoonlijke informatie. 

 • Het registreren en verwerken van de medische informatie in onze eigen database of die van de contractuele partner. 

 • Het beoordelen van de medische informatie. 

 • Opvolging van de medische navraag.  

 • De doorgifte en verstrekking van persoonsgegevens aan ontvangers die hieronder zijn opgesomd in punt 7.5. 

 

7.5. VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OF GEVEN WE ZE DOOR?

 

Om uw vragen op te volgen of te reageren op uw verzoek, mag Richter persoonsgegevens delen: 

 • met entiteiten (met Gedeon Richter Plc. als moederbedrijf, andere dochterondernemingen en vertegenwoordigende kantoren) binnen de Richter Groep; 

 • met bedrijven die diensten verlenen aan Richter die deel uitmaken van het medische informatiesysteem en de processen van Richter. 

 

8. ANDERE VERZOEKEN

 

8.1. ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

 

Wij zullen de persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden verwerken, tenzij de vraag/het verzoek betrekking heeft op geneesmiddelenbewaking – in dat geval zal Hoofdstuk 6 van toepassing zijn. Bij vragen of verzoeken betreffende medische informatie is Hoofdstuk 7 van toepassing. 
 

Doel van onze gegevensverwerking

Wettelijke basis van onze gegevensverwerking

Welke persoonsgegevens mogen wij behandelen?

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Om te voldoen aan uw verzoek.

Uw eerder gegeven geïnformeerde toestemming.

Uw contactgegevens en de gegevens die u in uw verzoek hebt verstrekt.

(bijv. naam, e-mail, telefoonnummer, medische gegevens, andere gegevens die u met ons deelt in uw communicatie.)

Totdat uw vraag/verzoek is beantwoord, maar de gegevens zullen uiterlijk vijf jaar worden bewaard.

 

 

8.2. WIE/WAT IS DE BRON VAN HET VERZOEK?

 

Richter kan verzoeken ontvangen van de volgende bronnen. 

 • de patiënt; 

 • professionele zorgverleners (bijv. artsen, apothekers, verpleegkundigen, dierenartsen, tandartsen, opticiens, chiropodisten, verloskundigen, laboratoriumdirecteuren, biomedische krachten, fysiotherapeuten, voedingsdeskundigen); 

 • derden (bijv. familieleden van de patiënt, advocaat); 

 • andere bronnen. 

 

8.3. VORMEN VAN ONTVANGST VAN ANDERE VERZOEKEN

 

Richter kan andere verzoeken ontvangen die direct gericht zijn aan Richter in de volgende vormen, via de volgende kanalen: 

Elektronisch – schriftelijk/brief – schriftelijk/persoonlijk – mondeling 

 • per e-mail; 

 • persoonlijk bericht; 

 • via de telefoon; 

 • de websites van Richter; 

 • per brief. 


8.4. WAT DOEN WIJ MET DE VERZOEKEN?

 

Bij de behandeling van verzoeken kunnen wij het volgende doen: 

 • Het ontvangen van informatie via e-mail, websites (inclusief social media), telefoon, brief, het delen van persoonlijke informatie,  

 • Het registreren en verwerken van het verzoek in onze eigen databases. 

 • Het beoordelen van het verzoek. 

 • Opvolging van het verzoek.  

 • De doorgifte en verstrekking van persoonsgegevens aan ontvangers die hieronder zijn opgesomd in punt 8.5. 
   

8.5. VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OF GEVEN WE ZE DOOR?

 

Richter mag persoonsgegevens delen in verband met het verzoek: 

 • met entiteiten (met Gedeon Richter Plc. als moederbedrijf, andere dochterondernemingen en vertegenwoordigende kantoren) binnen de Richter Groep; 

 • met contractuele partners van Richter (bijv. advocaten, adviseurs, externe experts, commerciële partners). 

 

9. WELKE WAARBORGEN BIEDEN WIJ?

 

Wanneer wij persoonsgegevens behandelen (en verstrekken), waarborgen wij altijd de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, geven slechts beperkt toegang tot de persoonsgegevens, leggen contractuele waarborgen op aan onze partners en dienstverleners, voeren interne procedures uit om te voldoen aan onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming, nemen voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen, en waarborgen wij de gegevensbeschermingsprincipes, met name het principe van minimalisering, termijnen en doelbinding. 

 

10. WELKE RECHTEN HEBT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

 

U hebt het recht: 

 • inzage te vragen in uw persoonsgegevens; 

 • te vragen om doorgifte van uw persoonsgegevens aan u of aan een andere persoon; 

 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, 

 • onjuiste of verouderde informatie te rectificeren of te wissen, 

 • uw persoonsgegevens te wissen (voor persoonsgegevens die met uw toestemming worden verwerkt), 

 • in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (voor persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van uw gerechtvaardigde belang en wettelijke bepalingen).  

Als u het gebruik van uw persoonsgegevens betwist, kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken. 

Als wij uw persoonsgegevens met uw toestemming gebruiken, kunt u deze toestemming in de meeste gevallen intrekken.  

Let erop dat de bovengenoemde rechten beperkt kunnen zijn. Wij zijn wettelijk verplicht de gegevens betreffende geneesmiddelenbewaking te verwerken. In die gevallen is het voor ons niet toegestaan enkele van uw persoonsgegevens te wissen.  

Als de wettelijke bepalingen het toestaan zullen wij uiteraard de gegevensverwerking stopzetten en uw gegevens wissen.  

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar een van onze contactgegevens hierboven. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals behandeld in het eerste hoofdstuk van deze Privacyverklaring over de achtergronden. 

Let erop dat wij uw identiteit misschien moeten controleren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Daarom kunnen wij u vragen om extra gegevens. 

 

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading